جاده / چاپ نخست: نشر لوح، ۱۳۴۹ 
 
جاده - نشر کتاب لوح
 
جاده / چاپ دوم: نشر قطره، ۱۳۸۳
جاده - نشر قطره
 
مسخره /  ۱۳۳۵، چاپ: نشر خاموش، ۱۳۹۷
عکس روی جلد کتاب مسخره و یادداشت های یک کارمند
 
مردی کنار رود /  نگارش:۱۳۳۶، نشر خاموش، ۱۳۹
عکس روی جلد کتاب مردی کنار رود
 
کنار حوض /  نگارش: ۱۳۳۶، نشر خاموش، ۱۳۹۷
عکس روی جلد کتاب ماهیگیران دریا و کنار حوض
 
 میان در /  نگارش: ۱۳۳۷، چاپ: نشر خاموش، ۱۳۹۷
عکس روی جلد کتاب میان در و چند داستان دیگر
 
 افسانه­‌ی دریا /  نگارش: ۱۳۳۷، چاپ: نشر خاموش، ۱۳۹۷
عکس روی جلد کتاب افسانه دریا
 
گزارش یا یادداشت‌های‌ یک کارمند /  نگارش: ؟؟، چاپ: نشر خاموش ، ۱۳۹۷
طرح جلد گزارش