اعضای هیئت مؤسس:
۱- حمیده بانو عنقا  ۲- آرش رادی ۳- بهزاد صدیقی.
 
حمیده بانو عنقا (عضو اصلی هیئت مؤسس، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره)

 

آرش رادی (عضو اصلی هیئت مؤسس)

 

بهزاد صدیقی (عضو اصلی هیئت مؤسس)