آرم مؤسسه‌ی فرهنگی هنری استاد اکبر رادی در سال ۱۳۹۴ توسط کیانا رادی طراحی شد.